Skip to content

Navagraha Poojakal

Navagraha Poojakal 
1Navagraha Shanthi Homam ₹                 6,000
2Navagraha Pooja ₹                 3,000
3Oru Graha Pooja ₹                    400
4Navagraha Arachana ₹                    100
5Navagraha Pattu ₹                    100
6Milk Payasam ₹                    100
7Payar Payasam ( Wednesday) ₹                    100
8Ellu Payasam ( Shani) ₹                    100
9Kale Paysam ( Guru) ₹                    100
10Sharkkara Payasam ₹                    100
11Purnami Pooja ( Chandran) ₹                    200

Subramanya Poojakal

Subramanya Poojakal 
1Oru Divsathe Pooja ₹          1,200
2Pancha Drvya Abhishekam ₹             500
3Panchamritha Abhishekam ₹             500
4Milk Abhishekam ₹             100
5Basma Abhishekam ₹             100
6Shodashanama Archana ₹                50
7Subramanya Thrushathi ₹                50
8Subramanyashtotara Archana ₹                50
9Subramanya Kavacham ₹                50
10Subramanya Gayathri ₹                50
11Shakthivel Sharavana Pooja ₹             500

Sri Hanuman Poojakal

Sri Hanuman Poojakal 
1Oru Divsathe Pooja ₹          1,200
2Vada Maala ₹             250
3Mayapodi ₹                50
4Avil Nivedyam ₹                50
5Venna Nivedyam ₹                50
6Sandheshaghaanda Archana ₹                50
7Rogashanthi Archana ₹                50
8Sahasranaama Archana ₹                50
9Karyasidhi Anjaneya Archana ₹             100
10Sri Ramadasa Pooja ₹             501
11Vettila Mala – 7 ₹                30
12Vettila Mala – 14 ₹                50
13Vettila Mala – 21 ₹             100